<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7712867\x26blogName\x3dalien%E2%80%A7sound\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://ttho.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dzh_HK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ttho.blogspot.com/\x26vt\x3d-2974462495813963921', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

alien‧sound

星期日, 8月 12, 2007, 10:16 下午

問說

我問他什么时候走
他說大概這個禮拜尾吧
我問他是十七號嗎?
他說是
我問他十七號是什么日子呢?
他說是我的生晨
他問我會怎样慶祝生晨
我說你又不在我身邊﹐實在沒有什么好慶祝的
他說總會做點什么吧
我說不會了﹐實在沒有什么好慶祝的

Anonymous j.c. 說‥

我回來了
容我於十七
與你聚聚?  

~

Blogger t t 說‥

十七號要很夜﹐﹐大概10點
明天啦不如!  

~

Anonymous 何倩彤 說‥

我的十六日和妳差不多  

~

Blogger siaw 說‥

喂喂生日快樂﹗
星期一看劇慶祝喇。

﹕)  

~

發佈留言