<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7712867\x26blogName\x3dalien%E2%80%A7sound\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://ttho.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dzh_HK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ttho.blogspot.com/\x26vt\x3d3815506952992599570', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

alien‧sound

星期五, 8月 10, 2007, 10:16 下午

小語

因為看了不能說的秘密﹐我想在家添置一台一百歲的鋼琴
因為讀了燕尾蝶﹐我也想在心口繡上一只蝴蝶
因為頑劣的蘇蘇竟然在我的大脾上入睡﹐我結果一動不動一句鐘
因為納悶﹐我便會製造一些負面情緒打擾身邊的人

因為海面平靜如畫﹐我想到我的人生怎能如此俗不可耐

Anonymous 匿名 說‥

我知我是愛貓的人,只是之前的實在忘不了,所以寧缺勿濫。也如俞平伯的話,我見著所有的貓都會憐惜起來。
什麼時候可以閒蕩到你的家,見見你,見見你的貓呢?

小美  

~

Blogger t t 說‥

噢小美為什么你不再寫了?
星期六的澳門小旅會見到你嗎?

我的家﹐我的貓﹐待入秋後我想一切都會準備好了 :)  

~

發佈留言