<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7712867\x26blogName\x3dalien%E2%80%A7sound\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://ttho.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dzh_HK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ttho.blogspot.com/\x26vt\x3d-2974462495813963921', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

alien‧sound

星期日, 8月 05, 2007, 2:18 上午

今天應該很高興

洛 lok

因為我新帶回家的貓洛洛消失了數天﹐我深信他一定是跳窗逃走了﹐直至昨晚我才發現他原來一直藏身於冰箱後的罅隙﹐要我找不著。今天他的前度主人-蘭姐-特意造訪﹐又哄又逗他才肯離開那些狹窄的暗角落﹐在家裏開始步步為營地踱步。現在他大概克服了陌生感吧﹐我見到他睜著玻璃珠的大眼睛﹐姿態優雅地巡視四週﹐頗具處變不驚的男兒風度。

所以在跟蘇蘇來了一頓飽滿的午睡後﹐我感到要出城走走﹐做點什么的慶祝一下。
消費是最便捷的慶祝活動﹐我在阿麥書房一口氣選購了五本書﹐在宜家傢俬要了一些奢侈品﹐最後在彼鄰的惠康為三口子的家添置一些花和小盆栽。

然而﹐蘭姐今天打电話來﹐說她與丈夫達成協議﹐她所以打算把洛洛接回家了。
如此﹐洛洛將會還原為樂樂﹐三口子的家將會還原為兩口子的家。
而那些新買回家的花﹐不消一刻就抵受不住蘇蘇的摧殘﹐枝節與花蕾紛紛揚揚散落了一地。

Blogger siaw 說‥

聽聞蘭姐在沒有樂樂的日子
終日以淚世面
他丈夫見狀 於心不忍
終允許樂樂入屋

黃生話唔好意思喎  

~

發佈留言