<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7712867\x26blogName\x3dalien%E2%80%A7sound\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://ttho.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dzh_HK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ttho.blogspot.com/\x26vt\x3d-2974462495813963921', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

alien‧sound

星期日, 6月 03, 2007, 2:24 上午

life is emerging!

這陣子最最關注的當然是新居的一切一切:窗簾布的顏色配搭、電子與電感式慳電膽的分別、家裏置多少只貓朋友最好、B & Q 的開張 (意未著破產的來臨)等等等等

除此以外﹐我也不忘寫寫寫proposal 參加這個計劃的殷選﹐如此這样一個照顧週到的計劃﹐是所有平日發慣白日夢﹐敢想不敢做的人﹐如我﹐的天大喜訊。
趁星期一截止前﹐你也快把擱置一旁多時的念頭拋出來吧。

Blogger hkoutsider 說‥

我唔知你咁好家居用品而至令你破產咁厲害  

~

Anonymous Fun 說‥

妳新居入伙好開心呢right?
回想幾年前同d朋友一齊去choose同決定買家俱既喜悅, 仲有一件一件咁放置起屋度既滿足感
Enjoy this period!  

~

Blogger siaw 說‥

希望你成功啊﹗
^_^  

~

Blogger t t 說‥

fail jor T_T  

~

發佈留言