<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7712867\x26blogName\x3dalien%E2%80%A7sound\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://ttho.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dzh_HK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ttho.blogspot.com/\x26vt\x3d3815506952992599570', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

alien‧sound

星期六, 6月 02, 2007, 2:56 下午

藝術的寓言


《火燒赤壁》1985

過去了的四五月參觀了好些展覧﹐其中兩個留下的印象特別深刻:
剛讀到中大學生報最新一期裏載有一篇文章由林風眠展覧說起﹐以批判香港回歸十年作結﹐雖然某些內容偏頗但咬牙切齒背後表露的是對這個社會的愛與恨﹐有時間的話我會在這兒抄錄一下。

我在想﹐假如香港有多十個這样的觀眾﹐我們還是有救的。

(待續)

伸延閱讀:梁寶山 《觀林風眠速記兩側

發佈留言