<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7712867\x26blogName\x3dalien%E2%80%A7sound\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://ttho.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dzh_HK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ttho.blogspot.com/\x26vt\x3d-2974462495813963921', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

alien‧sound

星期六, 4月 07, 2007, 1:44 下午

以貓為本?—— 七貓仔尋新主人


有七隻貓貓,等你來收養。

但牠們不知這事,每天還在那條長迴廊跑跑跳跳,前空後翻,然後飛身翻騰兩周半。

但牠們依舊在貓沙拉臭臭,在貓籠打瞌睡,當主人端來晚餐A,B或C時 ——A=純乾糧﹔B=吞拿魚伴乾糧﹔C=鱈魚蟹柳撈飯……「喵!」你吃完到我吃,分甘同味,好滿足啊﹗

牠們各有各的CATrateristics。老成持重的花面,總是一派懶洋洋﹔金毛最有父愛,會自動請纓,照顧新來的孤兒仔﹔波仔則見慣世面,獲陌生人抱抱,便「咕嚕咕嚕」,示意友好。

但,這逍遙自在的日子,不可能繼續了……花面先生 mr flower (6歲), originally uploaded by t t.

深水埗的部分重建項目,已到收樓封舖階段。這七貓子的安樂窩,亦是將被清拆的一個花店閣樓。

他們的主人黃生,也像貓貓一樣,擅長在大廈間「擒高擒低」,為城市裝置神誕酬神的各式花牌。期間﹐他遇上各路貓貓﹐「初見『米奇』時,佢俾人打到口腫鼻腫;波仔就o係元州村的巴士執回來,那時牠又凍又餓……個個都養左好多幾年喇。」黃生說。金毛、十三點、波仔 (各6歲)

我與攝影師tt到現場玩貓,聽了很多黃生的獨門貓經,未能一一盡錄,只能說,他和貓貓的後現代生活,快成追憶。「政府話要以民為本,但重建不單瓦解我地辛苦建立既生意網絡,貓貓同樣被『趕盡殺絕』。」這段期間,黃生正在爭取合理的安置或賠償,但未知日後可怎樣「持續發展」時,他亦擔心7個好夥伴的未來去向。

地鐵燈廂新廣告說「養寵物前先停一停, 諗一諗」﹔相反,過去黃生就收容這班被主人「諗都唔諗」便遺棄的小貓。如今,又可有善心人在諗一諗後,有興趣收容個別或全部小貓咪?

急。

盼覆或欲知其餘3貓仔(蝴蝶﹑金金﹑米奇)的廬山真面目﹐請留言。


撰文:阿蕭 ※ 攝影:t t

Blogger kwok 說‥

miss my baby kobe how are you????????  

~

發佈留言