<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7712867\x26blogName\x3dalien%E2%80%A7sound\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://ttho.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dzh_HK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ttho.blogspot.com/\x26vt\x3d-2974462495813963921', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

alien‧sound

星期五, 5月 26, 2006, 1:26 上午

失而復得與得而復失

首先﹐讓我總覽一下﹐在這裏記錄在案的遺失物品:
04年6月﹐在飛機上遺失了唱片机與唱片數張
05年8月﹐工作中把佳能亂放﹐結果給偷了
06年1月﹐在亡命小巴熟睡結果﹐掉了摺合式西門子手電
06年4月﹐在戲院裏遺下全部電影節戲票﹐包括18張入場卷﹐及贈卷乙張

是因為对身外物太不在意﹐以致我不時把它們遺漏在社會的角落
還是因為遺物次數過份頻密﹐所以才迫於學會處之泰然這道理呢
這是雞旦與雞的問題

總之﹐早兩個星期才失而復得的小錢包﹐今天又告報銷了
無話可說無可奈何不如放歌...

Neil Halstead - Give What You Take

i've been looking for a love
pretty soon i guess i'll fuck things up
but right now i'm gonna laugh
there's a light in your eyes
fills me with life

YOU'VE GOTTA GIVE WHAT YOU TAKE

there's a rhythm in you that makes me wanna dance
makes me wanna dance
a loving in you that makes me wanna fly
makes me wanna fly

Blogger tamshui:\ 說‥

不如你將你每日行程表公開
等大家跟係你後面
睇下有咩收獲先
hehehe

講明 執到相機我係唔還你嘅  

~

Blogger Jay 說‥

我有一個朋友每年要換幾次手機,唔係自己漏低就係比人偷咗,所以對比起黎,你既遭遇都唔算太差架la....

正所謂舊既唔去,新野又點會來呢!!  

~

Blogger hkoutsider 說‥

搵日你可以跌條sk比我吧  

~

發佈留言