<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7712867\x26blogName\x3dalien%E2%80%A7sound\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://ttho.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dzh_HK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ttho.blogspot.com/\x26vt\x3d-2974462495813963921', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

alien‧sound

星期二, 2月 21, 2006, 1:04 上午

she lives in my mind說穿了﹐嗯﹐原來我總愛走在別人的前頭
是出於心底裏想拋離群眾與耳語吧
或者要刻意在你/我之間畫上一條誇張的距離
距離一旦拉遠﹐就可免於製造話題或苦候对話的尷尬
到底人在途上﹐那管有沒有終點站﹐沉默是最好的伴侶

我以為﹐一向如此很好﹐直至我遇上波點女

每次遇上波點女﹐她身上總出現大大小小的波點
有時大波點爬在手抽袋子外﹐平整安靜地為少女粉紅做做點綴
有時小波點爬進藍色的襪子外皮﹐除著波點女的步伐搖晃跳動
有一次彩色斑爛的波點爬滿她一整件外衣﹐結果我看著她便眼花瞭亂﹐好似盯著太陽過久教人目眩

(待續)

Blogger hkoutsider 說‥

我覺得你掉轉左張相擺~
個主角有戴耳環!  

~

Blogger hkoutsider 說‥

對不起,想借問那個波點女是....
誰... 不是....!  

~

發佈留言