<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7712867\x26blogName\x3dalien%E2%80%A7sound\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://ttho.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dzh_HK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ttho.blogspot.com/\x26vt\x3d3815506952992599570', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

alien‧sound

星期五, 12月 16, 2005, 1:41 上午

the man who sold the world


smiles:開懷的笑我受不了﹐除非轉個色調
Originally uploaded by t t.

(九點鐘﹐廟街的飯店如常擠擁﹐快找個位子坐下﹐嚐一口熱騰騰的煲仔飯)
(九點半﹐大號汽水給消化了一半﹐桌子仍如舊空空﹐人們的怨聲始起彼落)

我喜歡閱讀你從前的文字﹐只是簡單如記下一個車程﹐由家出發至球場﹐也蠻好看的
我也不知道為什麼你這樣個人的敍事內容我會覺得好看﹐你就別再問我為什麼
可惜你現在都沒有寫﹐寫了也淪為私有的秘密﹐文字白白失去傳遞思想感情的功能

(九點九﹐意氣風發的阿姐大步大步捧著兩兜蠔餅走來﹐鄰桌的朋友高興得歡呼拍掌)
(難怪阿姐如此意氣風發﹐那塊蠔餅真的好吃﹐讓等吃的人心悅誠服)

我說著說著又羨又妒﹐因為我從來寫不出這些﹐這些細碎實在的生活敍事。我暗地裏自問:那我一直以來寫的是什麼? 嘿﹐都是空泛到不能的白話?
為什麼我寫不出這些? 其實我知道為什麼﹐不過說來話長﹐一句「不知道」暫時是最好的交待

(十點鐘﹐大概吃飽了﹐一窩飯对不起我剩下一半)

我明白每個人都該有自己一套文字題材﹐但寫不出關於自己的敍事卻是什麼道理呢
我不能自以地思索這個道理背後的問題﹐以至於分別後﹐我竟感到說不出口的難過

(待續... )

發佈留言