<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7712867\x26blogName\x3dalien%E2%80%A7sound\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://ttho.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dzh_HK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ttho.blogspot.com/\x26vt\x3d-2974462495813963921', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

alien‧sound

星期一, 10月 10, 2005, 1:25 上午

與時間競賽

星期六
一大早回辦公室為下午的論壇作準備
在早車上便不斷盤算接下來四小時的工作分配

到站了﹐下車﹐抵達辦公室﹐卻不得其門而入
數個月前換了鎖﹐以後只消解開最上的鎖便成
怎麼今天下面那把都給鎖了? 匙早丟了﹐怎辦?

離地三尺的窗子太小﹐而且反鎖了﹐容不得我爬過
城內的開鎖匠還沒有營業﹐想必是在某酒樓品茗中
最後的法門﹐村民唯有把大門的玻璃片拆下﹐開鎖﹐然後重裝玻璃片上門架
這样來回﹐奔波﹐苦惱﹐呆等﹐就消磨了個多小時

世事難料莫若此﹐好笑是﹐突發事總在緊張關頭發生

---

烈日下的公開論壇
台下人仕面紅耳赤
言論比紅太陽還要熾烈﹐也更光火
這一席話我記住了 (大意):
我們年中無休﹐24/7地工作著
哪來閒暇與心情欣賞身邊一事一物
正正身邊事物才是我們的文化所在
得不到文化氛圍的民眾﹐要天幕來幹麼?

嗯嗯﹐我連連點頭﹐思考著事情背後的一串問號

發佈留言