<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7712867\x26blogName\x3dalien%E2%80%A7sound\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://ttho.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dzh_HK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ttho.blogspot.com/\x26vt\x3d-2974462495813963921', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

alien‧sound

星期一, 10月 10, 2005, 12:24 上午

離婚收場

星期五﹐夜
趕往銅鑼灣﹐買個收音器﹐skype 用
隔鄰的萍果專賣店傳來一把高張的女聲
呼喊著我要離婚﹐我要現在就離婚

好奇如我暫且放下29元的收音器
涉足至店外看個究竟
一把長髮的小姐目怒凶光﹐又作勢發火了
貌似店員的男子在另邊廂準備沉著應对
我心裏面就想﹐現在的女子真有狠勁
鬧離婚鬧到自家的店子﹐衝著這麼多人表態
少點勇氣還成?


在旁的鮑小姐打斷了我的思路
人家好像是鬧:我要re-fund
你看他們之間就擺了一部(壞) 萍果

噢﹐原來如此
現實總比想像來得理所當然
想像總比現實來得曲折離奇

發佈留言