<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7712867\x26blogName\x3dalien%E2%80%A7sound\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://ttho.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dzh_HK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ttho.blogspot.com/\x26vt\x3d3815506952992599570', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

alien‧sound

星期日, 9月 04, 2005, 3:42 下午

走在時代的末端週末的中環﹐最好離開置地與亞歷山大廣場
沿石板街拾級而上﹐逃離物慾﹐擠擁與喧鬧
走盡階梯便來到起步站﹐請拭去多餘的汗水
拿出自備的相机﹐是時候隨處走﹐隨意拍

窗框與鐵閘泛藍﹐是丟空了的中央警署建築與其他
遊離在荒廢的樓房﹐空氣止住流動﹐時間也在僵化
我走在時代的末端﹐撫摸青苔下的歷史
揣度某個年代的氣息﹐吸一口氣
都市的塵囂隨枯葉安息在林蔭下
一個忘記昨日的城市
她的明天也不會美麗

「迫近眉睫 - 破壞中的中環」


美麗的城市﹐向前走﹐也看過去

發佈留言