<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7712867\x26blogName\x3dalien%E2%80%A7sound\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://ttho.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dzh_HK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ttho.blogspot.com/\x26vt\x3d-2974462495813963921', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

alien‧sound

星期四, 6月 16, 2005, 11:53 下午

多云有雨

雨下得很凶﹐密云墜落﹐把天空壓成一片灰
水點打落在石地上﹐在玻璃上﹐在草地上﹐不知道磨擦著什麼會沙沙作響
眼前一片灰濛﹐耳朵載著沙沙﹐冷雨把煩躁的吵耳的統統趕絕
我浸泡在水中央﹐化成灰﹐借機釋放滿腔感嘆號
但求雨停了﹐一地感慨伴隨著陽光蒸發掉

完結了﹐希望是另一個開始

Anonymous ohingpong 說‥

儘管你化成灰我都記得你!
你也傷心嗎? 柳暗花明又一村。祝你愉快。  

~

Blogger t t 說‥

謝謝你。也不是傷心﹐只是愉快不起。
祝你拿五個丁。  

~

Anonymous ohingpong 說‥

五個丁豈不是五個D? 我希望會更好。

我現在在煩惱買Canon 350d 或是 nikon D70s,你有建議嗎?  

~

Blogger t t 說‥

柯兄﹐對不起﹐我那一代的人﹐興把A說成「丁」(distinction)﹐把D說成「搾兜」。娘味十足。你當然會是最好的。

如果二選一我會選canon﹐純料覺得它外型較討好。但我最想要還是panasonic。。聽說現在推出了像素更高的新model。$_$  

~

發佈留言