<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7712867\x26blogName\x3dalien%E2%80%A7sound\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://ttho.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dzh_HK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ttho.blogspot.com/\x26vt\x3d-2974462495813963921', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

alien‧sound

星期四, 4月 07, 2005, 2:14 上午

世界:完結也是開始

色彩斑爛的世界﹐小桃穿戴得金光閃閃﹐在一天內遊走於印度巴黎或日本。
這份工作不錯吧﹐太生帶同鄉觀光911雙子塔﹐也不忘沾沾自喜一翻。
霓虹燈、電視廣告、廣播﹐口號不斷重覆﹐訊息鋪天蓋地而來:這裏就是世界。

可惜﹐世界是殘酷的。
遺言沒有其他﹐只記下尚欠人家的債。生命走到盡頭﹐剩下來還只是一堆數字。
這片土地很孤獨﹐除了你我沒有別的朋友。語言儘管不通﹐那唱首歌哭一場也可以。

開不動的飛机去不了那裏
城市接一個城市也沒有太大分別
短訊取代了情話
理性被慾望掩蓋
世界走到盡頭了嗎?

發佈留言