<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7712867\x26blogName\x3dalien%E2%80%A7sound\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://ttho.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dzh_HK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ttho.blogspot.com/\x26vt\x3d3815506952992599570', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

alien‧sound

星期五, 3月 25, 2005, 12:00 上午

《阮玲玉》

梁家輝問關導:為什麼蔡楚生最後沒有帶走阮玲玉?
關導答得好:因為他沒有膽愛。冇guts。
如果那時候他鼓氣勇帶她離開﹐往後的歷史就要重寫了。

《葬心》
蝴蝶兒飛去 心亦不在 淒清長夜誰來 拭淚滿腮
是貪點兒依賴 貪一點兒愛 舊緣該了難了 換滿心哀
怎受的住 這頭猜 那邊怪 人言匯成愁海 辛酸難捱
天給的苦 給的災 都不怪 千不該 萬不該 芳華怕孤單
林花兒謝了 連心也埋 他日春燕歸來 身何在

現實裏我一人分飾兩角:敢愛如阮玲玉;卻膽小如蔡楚生
也難怪﹐原來坐在桌子兩面的都是我﹐原來這一直是場沒對手的獨腳戲。

Blogger hkoutsider 說‥

怎麼了?

里爾克的漰潰我們都務必嗜一番!

祝你快樂。

我這邊悶透了...  

~

Blogger t t 說‥

你好。rilke 的字語就是我的聖經。  

~

發佈留言