<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7712867\x26blogName\x3dalien%E2%80%A7sound\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://ttho.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dzh_HK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ttho.blogspot.com/\x26vt\x3d3815506952992599570', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

alien‧sound

星期日, 3月 27, 2005, 11:40 下午

過場音樂

每隻螞蟻 都有眼睛鼻子 牠美不美麗 偏差有沒有一毫釐 有何關係
每一個人 傷心了就哭泣 餓了就要吃 相差大不過天地 有何刺激

有太多太多魔力 太少道理 太多太多遊戲 只是為了好奇
還有什麼值得歇斯底理 對什麼東西死心塌地
一個一個偶像 都不外如此 沉迷過的偶像 一個個消失
誰曾傷天害理 誰又是上帝 我們在等待什麼奇蹟
最後剩下自己捨不得挑剔 最後對著自己也不太看得起
誰給我全世界我都會懷疑 心花怒放卻開到荼蘼

一個一個一個人 誰不比誰美麗
一個一個一個人 誰不比誰甜蜜
一個一個一個人 誰不比誰容易
又有什麼了不起

每隻螞蟻 和誰擦身而過 都那麼整齊 有何關係
每一個人 碰見所愛的人 卻心有餘悸

由上午九時半第一班車到晚上十時半最後一班車我總共播放了這首歌四十四次
林夕拿著鋒利的小刀﹐漸次漸次把我發黑的心瓣剖開

發佈留言