<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7712867\x26blogName\x3dalien%E2%80%A7sound\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://ttho.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dzh_HK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ttho.blogspot.com/\x26vt\x3d3815506952992599570', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

alien‧sound

星期一, 2月 14, 2005, 3:58 下午

被遺忘的時光


我把四分一的小時候留在廣州。

Anonymous 曾建華 說‥

Hi tt,

你是用什麼相機的呢?照片很不錯呀!(當然不是單指相機的因由)尤其喜歡北京的那一些!哈!  

~

Blogger t t 說‥

kin﹐新年好:

昨晚到金藝沖印店拿相片﹐老闆也問我何以數碼照片會做到e沖c的效果? 其實只是我喜歡利用photoshop 為照片上粧。這就是對於我來說的所謂「創作」:到處拍﹐再加工補粧。心情不錯的時候我會加點紅﹐心情不好就加多些冷的藍﹐心情很灰了就來張絕對黑白。

我準備去文化館看那個展覽呢﹐很期待看見你的作品。  

~

Blogger --- 說‥

我的1/2心都在廣州  

~

發佈留言