<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7712867\x26blogName\x3dalien%E2%80%A7sound\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://ttho.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dzh_HK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ttho.blogspot.com/\x26vt\x3d-2974462495813963921', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

alien‧sound

星期日, 1月 30, 2005, 11:18 下午

old me

看見全線的xanga 處於假死狀態﹐怕事如我當即返回diaryland 為舊日的手記做個備份。如是﹐我與2003年的自己碰上了。讀著已形陌生的文字﹐一篇一篇﹐我看見的我自己﹐反覆徘徊在感情線上的失落﹐工作上的迷惘﹐慘不忍睹。我驚訝於以前用字的粗淺﹐也羨慕那時候的直率坦白。即使還未有百年身﹐回頭望也同樣教人感慨。

只消兩年光景﹐記憶已遭遺忘悼。
過去如同潮溼的菲林片﹐被埋葬在黑盒子裏﹐留待歲月侵蝕。

發佈留言