<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7712867\x26blogName\x3dalien%E2%80%A7sound\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://ttho.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dzh_HK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ttho.blogspot.com/\x26vt\x3d3815506952992599570', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

alien‧sound

星期日, 1月 02, 2005, 9:32 下午

世界在哪裏?

世界五光十色
可惜,我是透明

報紙‧新聞‧電視:分秒記載著世界大事
天災‧疾病‧戰爭:明日世界﹐終結有時
渺小如我﹐不慌不忙﹐把報紙剪存拼貼﹐把新聞大事錄映播放
除此﹐我的生命寂靜無聲也無風浪紀 -- 什麼都沒有發生什麼都沒有發生

地車廂裏﹐人流如鯽也如斑爛的熱帶魚在地下世界游移
我自找坐在灰色一角與孤寂對坐﹐任由書本文字抽空隔離

* * *
謝謝鳥先生的《世界在哪裏?》﹐片子靜靜的沉著的有如你的個性。
只覺得handheld不大好﹐如果戲裏全部鏡頭都用定鏡拍攝可會好些?

發佈留言