<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7712867\x26blogName\x3dalien%E2%80%A7sound\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://ttho.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dzh_HK\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ttho.blogspot.com/\x26vt\x3d3815506952992599570', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

alien‧sound

星期五, 10月 22, 2004, 2:20 上午

然後有了光聽說全能的神在七天內創造天地万物
祂說要有光﹐天地自始被日與夜分隔
這個星期我極盡燦爛繁華
彷彿在日換星移間﹐經歷到整個宇宙的演化

平凡如我於是抱怨造物主
何不把一天設計成144小時
那我定能在這432小時的假期內
把過往的這些那些一一細訴記下:

耳朵在左面 - greg weeks / espers / low / mondialito
眼睛在後面 - 木星影集
腦袋在下面 - emberto eco: on beauty / 劉細良:大朝聖

Blogger leaf 說‥

我不喜歡你質疑自己的轉數。因為我是個快槍手,我清楚你寫作的速度但請不要懷疑自己的腦袋。你說話的慢,不是你想像那種,雖然時而詞不達意。但是 理解你的人,總會明白。

我就是喜歡你 企圖想說服別人的模樣。哈。

老友,你可是聰明得很啊。  

~

Blogger t t 說‥

咁又係。  

~

Anonymous 匿名 說‥

係還係。唔好沾沾。
哈。  

~

發佈留言